Algemene voorwaarden

Download bestand:
Algemene voorwaarden.pdf

Algemene staalbouw verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene staalbouw verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 januari 2003 onder depotnummer 9/2003. De onderstaande tekst geldt vanaf 1 februari 2003. Copyright Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw.

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerte-aanvragen, aanbiedingen en over eenkomsten, betreffende de levering van zaken en/of diensten door de gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of een of meer aan hem gelieerde vennootschappen (hierna te noemen: “de opdrachtnemer”) aan haar wederpartij (hierna te noemen: “de opdrachtgever”), en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende.1.2 Deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) of door leden van de (regionale) verenigingen die lid zijn van de SNS.1.3 Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten van, respectievelijk met, de opdrachtnemer zijn uitsluitend deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze algemene voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbieding, totstandkomen van de overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan de opdrachtnemer mag uitgaan.2.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer van de order of door een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Ingeval van een orderbevestiging door de opdrachtnemer is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan heeft betwist. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van de opdrachtnemer binden hem niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.2.3 De opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan de opdrachtgever.2.4 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.2.5 Indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk verzoekt kan de aanbieding vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, calculaties, modellen enz., een en ander in de ruimste zin. In dat geval zullen de daaraan verbonden kosten de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Wijzigingen.

3.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijs.

4.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed klaar staan ter verzending op het fabrieksterrein van de opdrachtnemer en zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Vanaf de levering zijn de zaken geheel voor risico van de opdrachtgever.4.2 Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijs factoren een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.4.3 In de overeengekomen prijs is in ieder geval niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen): a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmerstukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, gas of water of het elektriciteitsnet; b. al het hijs- en takelwerk nodig bij de uitvoering van de overeenkomst; c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan of op het werk aanwezige zaken; d. de extra kosten van aan- en afvoer samenhangend met de aard van het aan en af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.4.4 De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.4.5 Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht; te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.4.6 Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het produkt te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het produkt op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen.

Artikel 5. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

5.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopga- ven e.d. door de opdrachtnemer vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.5.2 Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht.Artikel 6. Eigendoms- en auteursrechten.

6.1 De opdrachtnemer behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en andere gegevens.6.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde zaken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Na aflevering van de zaken en/of levering van het werk zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer de in lid 1 genoemde zaken aan de opdrachtnemer retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 7. Adviezen, ontwerpen en materialen.

7.1 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (een) door of namens de opdrachtgever uitgewerkt(e) ontwerp( en), noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van ontwerpen. Voor door de opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de aansprakelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen. Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever is bestemd.7.2 In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens de opdrachtnemer zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. De opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.7.3 Wenst de opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan de opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan de opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. De opdrachtnemer dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de opdrachtgever hem alle gegevens en bescheiden die noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.7.4 Van de opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in lid 3 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij uit de offerte-aanvraag blijkt dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op de opdrachtnemer wil overdragen.7.5 De opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
Artikel 8. Levering, Levertijd en Leverplaats.

8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van de opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van de opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de opdrachtnemer kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. De zaken gelden als geleverd vanaf het moment dat aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de zaken voor levering gereed staan.8.2 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 8 lid 1 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mocht ontstaan, behoudens voor zover die schade aan grove schuld van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaken aan de opdrachtgever in rekening te brengen.8.3 Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder dienen onder meer te worden begrepen vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen, brand, werkstaking, vandalisme, oproer, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, oorlog.8.4 Ingeval van overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding gevorderd worden met inachtneming van de navolgende regelen en beperkingen: a. de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de door de opdrachtnemer werkelijk geleden directe schade; b. de door de opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding zal niet meer bedragen dan een kwart procent van de aannemingssom voor elk heel procent van het totaal aantal in de planning opgenomen werkdagen waarmede de levertijd is overschreden tot een maximum van 5% van de aannemingssom.8.5 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd levering van zaken c.q. diensten in gedeelten te doen plaatsvinden en die gedeelten afzonderlijk te factureren.8.6 De opdrachtgever dient de geleverde goederen, alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde werk(en) mede ten behoeve van de opdrachtnemer deugdelijk te verzekeren.

Artikel 9. Uitvoering van het werk.

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de werkzaamheden uitgevoerd in normale 5-daagse werkbare werkweken. Indien de opdrachtgever na het accepteren der offerte werkzaamheden buiten de normale werkweken verlangt, worden deze als “meerwerk” in rekening gebracht.9.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bepaalde dagen als “niet werkbaar” aan te duiden. Onder dergelijke dagen verstaat hij dagen waarop door atmosferische omstandigheden voor de kwaliteit van het werk niet kan worden ingestaan, danwel anderszins niet in redelijkheid van opdrachtnemer gevergd kan worden dat er wordt gewerkt.9.3 De opdrachtnemer is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte opdracht geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op uitdrukkelijk verzoek zal de opdrachtnemer de opdrachtgever meedelen of en indien zulks het geval is, in welke mate de order aan derden/leveranciers is uitbesteed. Ten aanzien van de door derden/leveranciers vervaardigde producten en/of geleverde diensten is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever slechts als doorleverancier/ tussenpersoon te beschouwen en is de opdrachtnemer dan ook niet gehouden jegens de opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde/leverancier jegens de opdrachtnemer instaat. Bij een eventuele schadeclaim zal de opdrachtnemer - zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn - bemiddelen tussen de derde/leverancier en de opdrachtgever.

Artikel 10. Montage.

10.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal door opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door de opdrachtnemer geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor rekening van de opdrachtgever zijn tevens alle eventuele extra kosten, en in het bijzonder:kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;
reis- en verblijfskosten die niet in de prijs zijn begrepen;
kosten ontstaan doordat de montagewerkzaamheden niet direct nadat de opdrachtnemer met de montage wil beginnen, ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden, alsmede kosten die zijn ontstaan doordat de montage moet worden onderbroken danwel vertraging ondervindt als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komen, waaronder in ieder geval is begrepen de aanwezigheid van derden op de bouwplaats.
10.2 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 11. Verzending.

11.1 Alle vervoer van zaken geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever, onafhankelijk of dit door eigen vervoer of door derden wordt uitgevoerd. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.11.2 Mocht een beroep op het gestelde in lid 1 van dit artikel niet opgaan dan is de opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever cederen.11.3 Het lossen en laden der zaken op het terrein van de opdrachtnemer geschiedt onder zijn verantwoordelijkheid. De kosten ervan zijn in de prijs begrepen in die gevallen waarin dit in- en uitladen in de normale werktijd van de opdrachtnemer plaatsvindt. In alle overige gevallen heeft de opdrachtnemer het recht hiervoor de extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

12.1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan: (i) vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of (ii) krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede (iii) terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.12.2 De opdrachtnemer is gerechtigd zaken alsmede daarmee tot stand gebrachte werken van de opdrachtgever die hij in het kader van de levering van zaken en/of diensten of anderszins houdt, onder zich te houden totdat de opdrachtgever het uit hoofde van enige overeenkomst met opdrachtnemer verschuldigde inclusief boete, rente en kosten, geheel heeft voldaan.12.3 De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de opdrachtnemer geleverde zaken een (bezitloos) pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd.12.4 In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens de opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Kosten gemoeid met de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken, kunnen door de opdrachtnemer onverkort aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.12.5 De opdrachtnemer verschaft aan de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht ten behoeve van de opdrachtnemer, tot zekerstelling van andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

13.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op hem berustende verbintenis (overmacht);
gedragingen van zijn ondergeschikten behoudens voor zover het betreft leidinggevenden en er daarbij sprake is van grove schuld of opzet;
gedragingen van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulppersonen waaronder begrepen schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van deze derden en/of hulppersonen;
schade die door of tijdens de uitwerking van het werk of de montage van de geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover de opdrachtnemer daarvoor verzekerd is;
schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).
13.2 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de opdrachtgever.13.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens de opdrachtnemer indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van intellectueel of industrieel eigendom, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijze, welke aan de opdrachtnemer door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten hieruit voortvloeiende.13.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van de opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 14. Garantie.

14.1 De opdrachtnemer staat in voor de geleverde zaken/goede uitvoering van een aangenomen werk ten aanzien van constructie en materiaal voor zover de opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door de opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal de opdrachtnemer te zijner keuze, de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.14.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking, vallende onder bovengenoemde garantie, heeft de opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak de opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door de opdrachtgever voor diens rekening ter beschikking gesteld.14.3 De opdrachtgever dient te allen tijde de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.14.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, ondeskundige of onjuiste behandeling of onderhoud, of gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de opdrachtgever zelf of door derden verricht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages welke niet door de opdrachtnemer zijn gemonteerd, of welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.14.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 15. Reclamaties of klachten.

15.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.15.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op- of afgeleverd is, acht dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt. De opdrachtgever dient aan de opdrachtnemer schriftelijk aan te geven waaruit het gebrek bestaat en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.15.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer te zijn ingediend.15.4 De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij de opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 16. Betaling.

16.1 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen volgend op de datum van de factuur.16.2 Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.16.3 Over alle openstaande bedragen welke de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd zal zijn onder de overeenkomst en die niet zijn betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn.16.4 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag vermeerderd met de verschuldigde rente. Het percentage van 15% is een tussen partijen gefixeerd percentage. De opdrachtnemer is uit dien hoofde uitdrukkelijk niet gehouden aan te tonen dat de door hem aan de opdrachtgever in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk dit percentage hebben bedragen. Hij is wel gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

Artikel 17. Meer-/minderwerk.

17.1 De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats binnen 30 dagen nadat het meerwerk is gemeld. In ieder geval vindt bijbetaling plaats binnen 30 dagen na voltooiing van het meerwerk.17.2 Meerwerk is ook verschuldigd indien een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever ontbreekt. De levertijd zal overeenkomstig worden verlengd en/of er zal een afzonderlijke opleverdatum worden vastgesteld, tenzij voor deze aanvullende opdrachten schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding.

18.1 De opdrachtnemer is gerechtigd nakoming van op hem rustende verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan de opdrachtnemer heeft voldaan.18.2 In de navolgende gevallen heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding: a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd; b. indien de opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, danwel krachtens wetsbepaling onder bewind,beheer of curatele wordt gesteld; c. indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard; d. indien de opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; e. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.18.3 De vorderingen die de opdrachtnemer tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten, zijn terstond geheel opeisbaar.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen.

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 19.2 Onverminderd het recht van partijen om conservatoire maatregelen te vragen bij de gewone rechter, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst - daar onder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd - met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht middels arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig zijn statuten. 19.3 Voor de inning van geldvorderingen tot een bedrag van € 5000,- (excl. BTW, indien van toepassing) behouden beide partijen echter het recht om deze voor te leggen aan de arrondissementsrechtbank die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtnemer statutair is gevestigd of aan de bevoegde kantonrechter, indien het geschil onder de absolute competentie van de kantonrechter valt. 19.4 De partij, die haar vordering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel bij de gewone rechter aanhangig heeft gemaakt, verliest daardoor het recht om enig geschil betreffende die vordering te doen beslechten door de Raad van Arbitrage. De partij, waartegen een vordering bij de gewone rechter aanhangig is gemaakt conform het vorige lid van dit artikel, kan een eventuele tegenvordering doen beslechten door ofwel dezelfde rechter, ofwel de Raad van Arbitrage. De partij, die overeenkomstig het bepaalde in dit artikel een geschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig heeft gemaakt, verliest daardoor haar recht tot inning bij de gewone rechter conform het tweede lid van dit artikel.

 

de RYB groep